අධ්‍යන ආකෘතිය

 මූලෝපාය

 • වැඩිපුර තේරුම් ගැනීමෙන් අඩුවෙන් මතකයේ තබා ගන්න
 • ගුණාත්මක ව ලබා දෙන අවමය තුල වැඩි වටිනාකමක් ඇත
 • විශිෂ්ටත්වය පුරුද්දක් විය යුතුයි
 • අධ්‍යනය සහ සතුටු වීම එකට ලැබිය හැකියි

 ක්‍රමය

 • දැනුම සරලව, විධිමත්ව සහ කෙටියෙන් ලබා දීම
 • ප්‍රමාණය වෙනුවට ගුනාත්මක බවට අවධානය
 • දැනුම අවශ්‍ය අයට ලබාගැනීමට අවස්ථා පුළුල් කිරීම
 • ප්‍රයෝගික සහ අන්තර් ක්‍රියාකාරි අධ්‍යන වටපිටාවක්

 ප්‍රතිඵලය

 • උගත්, බුධිමත්, නායකත්වයක් සහිත වෘත්තිකයෙක්
 • විචාරශීලි සහ විශ්ලේෂණාත්මක බුද්ධියක්
 • වගකීම, වගවීම, අවංකකම සහ අනෙකාගේ අයිතියට ගරු කිරීම
 • සමාජයේ ගැටළු වවාගෙන කෑමෙන් යැපෙන පරපෝෂිතයෙක් නොවී ගැටළු විසදන අයෙක්

Study Areas

තොරතුරු තාක්ෂනය

 Explore 

ව්‍යාපාර අධ්‍යනය

 Explore 

සන්නිවේදනය

 Explore 

විචාර බුද්ධිය

 Explore 

ගණිතය

 Explore 

දර්ශනය

 Explore 

පංති කාල සටහන

Copyright © 2017 Aurora Computer Studies